::: در حال بارگیری لطفا صبر کنید :::

!انجمن تفریحی و تخصصی ابزار قرمز

ابزار قرمز با اهداف کمک به وبلاگنویسان ایرانی به صورت رایگان در سال 92 شروع به کار کرده
می کوشد تا بهترین ها را برای کاربران خود فراهم کند.
کافیست مشکلاتتان را با تالار گفتگو ابزار قرمز در اشتراک گزارید تا در کمترین زمان مشکلتتان حل شوند!


تعداد بازدید : 203
آفلاینارسال‌ها : 88
عضويت : 5 /1 /1393
محل زندگي : کالیفرنیا
سن : 16
یاهو : ma3_ter@att.net
تشکر ها: 42
تشکر شده : 93
درود این کد وقتی موستون رو حرکت بدید نوری نمایش داده میشود .


کد:
<style>html, body {
margin: 0; padding: 0;
width: 100%; height: 100%;

overflow: hidden;
background: #171819;
-webkit-transform: translate3d(0,0,0);
}</style>
</head>

**********
window.open = function() {};
window.alert = function() {};
window.print = function() {};
window.prompt = function() {};
window.confirm = function() {};
</script>

**********
if (window !== window.top && window.top.__stop_animations !== false) {
window.is_webkit = /(webkit)[ \/]([\w.]+)/.exec(window.navigator.userAgent.toLowerCase())

window.max_timer = window.is_webkit ? 2000 : 20
var pauseCSSAnimations = function() {

var stopCSSAnimations = function() {
var body = document.getElementsByTagName('body')[0];
body.addEventListener('webkitAnimationStart', stopAnimation, false);
body.addEventListener('webkitAnimationIteration', stopAnimation, false);
body.addEventListener('animationstart', stopAnimation, false);
body.addEventListener('animationiteration', stopAnimation, false);
};


var stopAnimation = function(e) {
var target_el = e.target;
var e_type = e.type.toLowerCase();

if (e_type.indexOf('animationstart') !== -1 || e_type.indexOf('animationiteration') !== -1) {

setTimeout(false, function() {

if (target_el.style.webkitAnimationPlayState !== 'paused')
target_el.style.webkitAnimationPlayState = 'paused';

if (target_el.style.MozAnimationPlayState !== 'paused')
target_el.style.MozAnimationPlayState = 'paused';

if (target_el.style.animationPlayState !== 'paused')
target_el.style.animationPlayState = 'paused';

}, window.max_timer);
}
}

stopCSSAnimations();

};

var pauseJSAnimations = function() {

window.setInterval = (function(oldSetInterval) {
var registered = [];

var f = function() {
var id;
var $this = this;
var args = arguments;
if (typeof args[0] !== 'function' && args[0] === false) {
args = Array.prototype.slice.call(arguments);
args = args.slice(1);

id = oldSetInterval.apply($this, args)
}
else {
id = oldSetInterval.apply($this, args);
registered.push(id);
}

return id;
};

f.clearAll = function() {
var r;
while (r = registered.pop()) {
clearInterval(r);
}
};

return f;
})(window.setInterval);

window.setTimeout = (function(oldSetTimeout) {
var registered = [];

var f = function() {
var id;
var $this = this;
var args = arguments;
if (typeof args[0] !== 'function' && args[0] === false) {
args = Array.prototype.slice.call(arguments);
args = args.slice(1);
id = oldSetTimeout.apply($this, args)
}
else {
id = oldSetTimeout.apply($this, args);
registered.push(id);
}

return id;
};

f.clearAll = function() {
var r;
while (r = registered.pop()) {
clearTimeout(r);
}
};

return f;
})(window.setTimeout);

setTimeout(false, function() {
setTimeout.clearAll();
setInterval.clearAll();
}, window.max_timer);


window.__requestAnimFrame = window.requestAnimationFrame || undefined;
window.__cancelAnimFrame = window.cancelAnimationFrame || undefined;
window.__vendors = ['webkit', 'moz', 'ms', 'o'];
window.__registered_rafs = [];

window.__requestFrame = function(cb) {
if (!window.__requestAnimFrame) return;

var req_id = window.__requestAnimFrame(cb);
__registered_rafs.push(req_id);

return req_id;
};

if (!window.__requestAnimFrame) {
for(var x = 0; x < window.__vendors.length; x++) {
if (!window.__requestAnimFrame) {
window.__requestAnimFrame = window[window.__vendors[x]+'RequestAnimationFrame'];
window[window.__vendors[x]+'RequestAnimationFrame'] = __requestFrame;
}

if(!window.__cancelAnimFrame) {
window.__cancelAnimFrame = window[window.__vendors[x]+'CancelAnimationFrame'] ||
window[window.__vendors[x]+'CancelRequestAnimationFrame'];
}
}
}

setTimeout(false, function() {
if (!window.__requestAnimFrame) return;

var r;
while (r = window.__registered_rafs.pop()) {
window.__cancelAnimFrame(r);
}
}, window.max_timer);

};

if (window !== window.top)
pauseJSAnimations();

var __pauseAnimations = function() {
if (window !== window.top)
pauseCSSAnimations();
};
}
else {
__pauseAnimations = function() {};
}
</script>
<title>Pakhshe Nur Ba Mouse - mohseneo.persiangig.com</title>
</head>
<body onload="__pauseAnimations();">


<canvas id="canvas"></canvas>
TTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeed
**********
function polyfillRequestAnimFrame (window) {
var lastTime = 0;
var vendors = ['ms', 'moz', 'webkit', 'o'];
for(var x = 0; x < vendors.length && !window.requestAnimationFrame; ++x) {
window.requestAnimationFrame = window[vendors[x]+'RequestAnimationFrame'];
window.cancelAnimationFrame =
window[vendors[x]+'CancelAnimationFrame'] || window[vendors[x]+'CancelRequestAnimationFrame'];
}

if (!window.requestAnimationFrame)
window.requestAnimationFrame = function(callback, element) {
var currTime = new Date().getTime();
var timeToCall = Math.max(0, 16 - (currTime - lastTime));
var id = window.setTimeout(function() { callback(currTime + timeToCall); },
timeToCall);
lastTime = currTime + timeToCall;
return id;
};

if (!window.cancelAnimationFrame)
window.cancelAnimationFrame = function(id) {
clearTimeout(id);
};
}
polyfillRequestAnimFrame(window);


var canvas = document.getElementById('canvas'),
ctx = canvas.getContext('2d'),
window_width = window.innerWidth,
window_height = window.innerHeight;

canvas.width = window_width;
canvas.height = window_height;

var $$ = {
// Get a random integer from a range of ints
// Usage: $$.randomInt(4, 8) -> would return
// 4 or 5 or 6 or 7 or 8
randomInt: function(min, max) {
return Math.floor( Math.random() * (max - min + 1) + min );
}
};

var mousePos = { x: (window_width/2), y: (window_height/2) }


var particles = [];

var Particle = {
x: mousePos.x,
y: mousePos.y,
x_speed: 10,
y_speed: 10,
radius: 3,
x_curve: 0,
y_curve: 0,
colorStart: 0,
b: 60,
_position: {},

// Draw the particle
draw: function() {
ctx.beginPath();
ctx.fillStyle = this.bg_color;
ctx.arc(this.x, this.y, this.radius, 0, Math.PI*2, false);
ctx.closePath();
ctx.fill();
},

trackPosition: function() {
var position = {x: this.x, y: this.y};

this._position.x = this.x;
this._position.y = this.y;
},
getPosition: function() {
return this._position;
}
};

function createParticle() {
var particle = Object.create(Particle);

particle.colorStart = $$.randomInt(0, 128);
particle.x = mousePos.x;
particle.y = mousePos.y;
particle.x_speed = $$.randomInt(-10, 10);
particle.y_speed = $$.randomInt(-1, 1);
particle.x_curve = ($$.randomInt(-2, 2) / 100),
particle.y_curve = ($$.randomInt(-20, 20) / 100),
particles.push(particle);
}

function repaint() {
ctx.fillStyle = 'rgba(0,0,0,0.5)';
ctx.fillRect(0, 0, window_width, window_height);

for (var i = 0; i < particles.length; i++) {
var particle = particles;

particle.b -= 0.5;
particle.bg_color = "hsla("+((i)+particle.colorStart)+", 90%, 50%, "+(particle.b/50)+")";


if (particles.length > 500) {
particles.shift();
}

particle.draw();
particle.x_speed += particle.x_curve;
particle.y_speed += particle.y_curve;
particle.x = particle.x + particle.x_speed;
particle.y = particle.y + particle.y_speed;
particle.trackPosition();
}
}

window.onmousemove = function (event) {
event = event || window.event; // IE-ism
mousePos.x = event.clientX;// - (window_width/2);
mousePos.y = event.clientY;// - (window_height/2);
}


// Magic method for animation!
function animate () {
var i = 4;
while ( !!i ) {
createParticle();
i--;
}
repaint();
window.requestAnimationFrame(animate);
}
window.requestAnimationFrame(animate);</script>

</body> </html>بــه بعضـــا باس گــفــت
هـــــــــــی تــو
اصلن به دایـــیت نرفتـــــیا

ARSOOY.IR
دوشنبه 18 فروردین 1393 - 16:47
تشکر شده: 1 کاربر از ma3_ter به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: danialz &برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.