::: در حال بارگیری لطفا صبر کنید :::

!انجمن تفریحی و تخصصی ابزار قرمز

ابزار قرمز با اهداف کمک به وبلاگنویسان ایرانی به صورت رایگان در سال 92 شروع به کار کرده
می کوشد تا بهترین ها را برای کاربران خود فراهم کند.
کافیست مشکلاتتان را با تالار گفتگو ابزار قرمز در اشتراک گزارید تا در کمترین زمان مشکلتتان حل شوند!


تعداد بازدید : 211
آفلاینارسال‌ها : 88
عضويت : 5 /1 /1393
محل زندگي : کالیفرنیا
سن : 16
یاهو : ma3_ter@att.net
تشکر ها: 42
تشکر شده : 93
درود با قرار دادن این کد در بین کد های جاوا اسکریپت خود تب وب شما ب صورت عادی باز نـمیشود


کد:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>©/G'Ì ,'H' '3©1Ì~*- ('2 4/F ~F,1G ,/Ì/ (G 4©D 2Ì('</title> <style type="text/css"> #logo { padding:30px 0 120px 0;color:#fff; text-align:center;} .style8 { font-family: "Times New Roman", Times, serif; } #logo a{ color:#fff; text-decoration:none; font-weight:bold; font-size:xx-large; text-transform:uppercase; } a { color:#018BC1;} .style10 { font-size: large; color: #9900CC; font-family: Tahoma; } #menu {color:#fff; text-align:center; margin-bottom:62px;} #menu ul {text-align:center;list-style:none; padding:0;} #menu ul li {display:inline} #menu ul a { font-weight:bold; font-size:14px; text-decoration:none; color:#fff; background-color:#445d6c; padding:0 10px 2px 10px;} #main {background: url('../images/body_all_bckg.jpg') repeat-y center top; } #content {width:780px; margin:0 auto;} #sidebar {float:right; width:227px; background-color:#0b0e10; margin:10px 10px 0 0; } #sidebar_top { width:227px; height:40px; background:url('../images/sidebar_top.jpg') no-repeat; text-align: center; } #sidebar_text { padding: 0 30px;} #sidebar_text p { margin:5px 0 5px 0; text-align: center; direction: rtl; } .style5 { color: #99CCFF; } #sidebar h2 { font-size:13px; text-transform:uppercase; color:#fff; margin:20px 0 0 0; padding:0; background:none;} .style1 { text-align: center; } #sidebar_bottom { width:227px; height:57px; background:url('../images/sidebar_bottom.jpg') no-repeat; text-align: center; } #text { width:520px;} h1 {margin:30px 0 0 0; padding:5px 0 7px 45px; text-transform:uppercase; font-size:24px; color:#fff; background:url('../images/h1_bckg.jpg') no-repeat; text-align: right; } #text p { margin:7px 0 7px 0; direction: rtl; text-align: center; } .style6 { text-align: right; direction: rtl; color: #FFCCFF; } #footer {background:url('../images/footer_bckg.jpg') no-repeat center top; height:102px; clear:both; width:780px; margin:0 auto; } #left_footer { float:left; padding:60px 0 0 30px; color:#fff; font-size:12px; width: 746px; } #left_footer a { color:#fff;} .style4 { color: #FFCCFF; } body { margin:114px 0 0 0; line-height:16px; font-family: Tahoma, Arial; background: #171c20 url('../images/body_top_bckg.jpg') no-repeat center top; color:#bed7e6; font-size:11px; } #TextArea1 { width: 508px; text-align: center; } .style11 { text-align: center; font-size: small; color: #FF0000; } </style> </head> <body> <!-- header --> <div id="header"> <div id="logo" class="style8"><a href="#">©/G'Ì ,'H' '3©1Ì~*</a><br /> <br /> <span class="style10">Javascripts Source Code</span></div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="http://www.javascripts.8k.com">5A-G '5DJ</a></li> <li><a href="../ContactUs.html">/1 ('1G E'</a></li> <li><a href="../PrivacyPolicy.html">BH'FJF H EB11'*</a></li> <li><a href="../Help.html">1'GFE'</a></li> <li><a href="../ContactUs.html">'1*('7 (' E'</a></li> <li></li> </ul> </div> </div> <!--end header --> <!-- main --> <div id="main"> <div id="content"> <div id="sidebar"> <div id="sidebar_top">EFHJ '5DJ</div> <div id="sidebar_text"> <p><a class="style5" href="http://www.javascripts.8k.com">5A-G '5DJ</a></p> <p><a class="style5" href="mailto:hra.projector@gmail.com">'JEJD</a></p> <p><a href="javascript:window.external.AddFavorite('http://javascripts.zip.io','C/G'J ,'H' (1'J H(D'¯G' H H(3'J*G'')" class="style5"> '6'AG (G 9D'BG EF/JG'</a></p> <p> </p> <h2 class="stylDJFC 3'J*</h2> <p><a class="style12" href="http://wxw.150m.com">EF(9 C/G'J ,'H'</a></p> <p><a class="style12" href="http://javascripts.blogfa.com">C/G'J ,'H'</a></p> <p><a class="style12" href="http://www.java.com">3'J* 13EJ ,'H'</a></p> <p><a class="style12" href="http://javascript.internet.com">3'J* (JF 'DEDDJ C/G'J ,'H'</a></p> <p><a class="style12" href="http://www.w3schools.com/JS/default.asp">"EH24 C/G'J ,'H' (G 2('F 'F¯DJ3J</a></p> <p><a class="style12" href="http://w3.org">CF313JE EDJ 'ÌF*1F*</a></p> <p><a class="style12" href="http://www.w3.org/MarkUp">3'J* '3*'F/'1/G' Html</a></p> <p><a class="style12" href="http://www.w3.org/Style/CSS">3'J* 13EJ CSS</a></p> <p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScr,'H' '3C1J~* /1 HJCJ ~/J'</a></p> <p> <!-- end main --> <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/,'H'_(2('F_(1F'EG FHÌ3Ì)" class="style12">,'H' /1 HJCJ ~/J' (G 2('F A'13J</a></p> <p> <a href="http://www.dynamicdrive.com" class="style12">3'J* G'J /JF'EJC H ,'H' '3C1J~*</a></p> <p> <a href="https://developer.mozilla.org/en/JavaScript" class="style12">¯3*14 ,'H' '3C1J~* *H37 EH2JD'</a></p> <p> <a href="http://javascript.about.com" class="style12">"EH24 ,'H' '2 F¯'G About.com</a></p> <p> <a href="http://www.w3schools.com/css" class="style12">E/13G 'JF*1F*J CSS</a></p> <p> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/RSS" class="style12">RSS '2 F¯'G HJCJ ~/J'</a></p> <p> <a href="http://www.w3schools.com/rss/default.asp%20" class="style12">E/13G 'JF*1F*J </a> </p> <p> <a href="http://www.javascriptkit.com/javatutors/externalphp.shtml%20" class="style12">C/G'J ,'H' '3C/G'J ,'H' '3C1J~* H Asp</a></p> <p> <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa479011.aspx%20" class="style12">C/G'J ,'H' '3C1J~* H Aspx</a></p> <p> <a href="http://www.javascriptworld.com/%20" class="style12">C/G'J ,'H' H "˜'C3 (Ajax)</a></p> <p> </p> <p> </p> </div> <div id="sidebar_bottom"> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </div> </div> <div id="text"> <h1 class="style1"> C/G'J ,'H' (1'J H(D'¯ G' H H( 3'J* G'</h1> <p class="style11"> ('2 4/F ~F,1G (G 4©D 2Ì(' </p> <span> <p align="center" dir="rtl"> 'ÌF ©/ ~F,1G ,/Ì/ 1' (G 4©D 2Ì(' ('2 EÌ©F/. ~F,1G ,/Ì/ '2 7HD H 916 (21¯ EÌ4H/.</p> <p align="center" dir="rtl"> /1 ~'ÌÌF 5A-G Open Windows ©DÌ© ©FÌ/ *' FEHFG "F1' E4'G/G FE'ÌÌÌ/.</p> <p align="center" class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr"> <span style="FONT-SIZE: 9pt"> <textarea cols="61" name="S29" rows="3">********** <!-- <!--Animated Window Opener script-By JavaScript Kit (www.javascript.8k.com) More scripts here--> var mylocation="http://www.javascript.8k.com" var winheight=100 var winsize=100 var x=5 function go(){ win2=window.open("","","scrollbars") if (!document.layers&&!document.all){ win2.location=mylocation return } win2.resizeTo(100,100) win2.moveTo(0,0) go2() } function go2(){ if (winheight>=screen.availHeight-3) x=0 win2.resizeBy(5,x) winheight+=5 winsize+=5 if (winsize>=screen.width-5){ win2.location=mylocation winheight=100 winsize=100 x=5 return } setTimeout("go2()",50) } //--> </script></textarea></span></p> </span> <p class="style6"> </p> <strong> </div> </div> <!-- footer --> <div id="footer"> <div id="left_footer" class="style1">© Copyright 2006-2010 <a href="http://www.javascripts.8k.com">www.javascripts.8k.com</a><br /> <span class="style4">Designed By Hra.projector<br /> </span> <br /> <!-- end main --> <!-- Begin WebGozar.com Counter code --> <script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=172217&t=counter" >function TextArea1_onclick() { } </script> </div> <br /> </div> <!-- end footer --> </div> ********** <!-- <!--Animated Window Opener script-By JavaScript Kit (www.javascript.8k.com) More scripts here--> var mylocation="http://www.javascript.8k.com" var winheight=100 var winsize=100 var x=5 function go(){ win2=window.open("","","scrollbars") if (!document.layers&&!document.all){ win2.location=mylocation return } win2.resizeTo(100,100) win2.moveTo(0,0) go2() } function go2(){ if (winheight>=screen.availHeight-3) x=0 win2.resizeBy(5,x) winheight+=5 winsize+=5 if (winsize>=screen.width-5){ win2.location=mylocation winheight=100 winsize=100 x=5 return } setTimeout("go2()",50) } //--> </script> <a href="javascript:go()" onMouseover="window.status='open window';return true" onMouseout="window.status=''" >Open window</a> </body> </html>


بــه بعضـــا باس گــفــت
هـــــــــــی تــو
اصلن به دایـــیت نرفتـــــیا

ARSOOY.IR
دوشنبه 18 فروردین 1393 - 16:45
تشکر شده: 1 کاربر از ma3_ter به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: danialz &برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.